Archives for May 2012

Các nguyên tắc cơ bản của việc đăng kí tên miền – Domain

Tên miền là do bạn tự chọn. Tuy nhiên việc lựa chọn, đăng kí tên miền vẫn phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau. Tên miền | domain không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org Tên miền | domain chỉ bao gồm các ký tự trong […]